اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1398
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1398
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1394
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1394
 • متریال استفاده شده آجرنسوز
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1394
 • متریال استفاده شده سنگ تراورتن
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجرنسوز انگلیسی
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده آجر سفارشی (آجرقزاقی لعابدار)
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده آجرقزاقی رستیک
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجرنسوز انگلیسی
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1397
 • متریال استفاده شده سنگ تراورتن
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1395
 • متریال استفاده شده آجررستیک آمریکایی
 • مکان پروژه مشهد

اطلاعات تکميلي

 • سال ساخت 1396
 • متریال استفاده شده آجررستیک آمریکایی
 • مکان پروژه مشهد