اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR88
 • سایز : 2.5*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR86
 • سایز : 2.5*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR81
 • سایز : 2.5*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR52
 • سایز : 3*20*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 22
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR51
 • سایز : 3*19*19
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 25
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR35
 • سایز : 5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAER12
 • سایز : 2.7*6.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 49
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RKM812
 • سایز : 2*5*18
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 90
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 110
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RKM505
 • سایز : 3*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 90
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RKM315
 • سایز : 2*6*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 60
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 73
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTRE2036
 • سایز : 3.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 90
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTK201504
 • سایز : 2*5.5*5.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 210
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 231
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTERT710
 • سایز : 2.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 90
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTE6791
 • سایز : 3.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 90
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KMR219
 • سایز : 2*6*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 66
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 73
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHRTA98
 • سایز : 2*10*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 42
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 50
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHRTA23
 • سایز : 2*6*24
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 63
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : EKA124
 • سایز : 2.7*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی