اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTA
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 91
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNTN10
 • سایز : 2.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNTE10
 • سایز : 2.5*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNTA167
 • سایز : 15*7.5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 88
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNT101
 • سایز : 2.5*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNEKH1980
 • سایز : 2*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 45
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 52
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHMSH2
 • سایز : 2*5*15
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 104
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 133
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KGSHT10
 • سایز : 2.5*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 69
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETN349918-1
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETEW427-2
 • سایز : 3*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 44
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KEAT36
 • سایز : 3*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 44
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAT637680
 • سایز : 2.7*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP82-1
 • سایز : 2.7*8.5*15
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 65
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 79
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP82
 • سایز : 2.7*8.5*15
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 65
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 79
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP64
 • سایز : 2.7*40*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 11
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 13
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAEF44
 • سایز : 2.7*6.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 49
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAE66-55
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KEK12088
 • سایز : رندوم
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : رندوم
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : رندوم
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی