اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTK197
 • سایز : 2.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTK10
 • سایز : 2.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTDA112
 • سایز : 2.6*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTDA111
 • سایز : 2.6*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTDA109
 • سایز : 2.6*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KACD10-14
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KACD10-15
 • سایز : 2.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KACD10-5
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KACD1726
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP138
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 69
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP139
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 69
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAST116
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 69
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAST117
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 69
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAST118
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 69
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHKT70
 • سایز : 3.5*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 47
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNST347
 • سایز : 2.5*20*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 15
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNTS2376
 • سایز : 2*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNTS2376-1
 • سایز : 2*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم