اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KET67983
 • سایز : 2*7*7
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 156
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 204
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHRST10
 • سایز : 3*7*30
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 40
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 48
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHMSH1
 • سایز : 2*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHAD32
 • سایز : 2.5*7*31
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 39
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 46
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHAD31
 • سایز : 2.5*7*31
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 39
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 46
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETKG407-KETKA407
 • سایز : 3*7*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 71
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETKA40711
 • سایز : 3*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 44
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETKA402
 • سایز : 3*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 44
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KEP235
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KSHT8627
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTS201507
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 34
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTKN201501
 • سایز : 2.5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KST204508
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 37
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 45
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KST201510
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 37
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 45
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KST201509
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 37
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 45
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KSHT8626
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTS293
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 34
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTS45
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 34
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم