اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KNAT571
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 34
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTSN266
 • سایز : 26*5.5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 56
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTSN26
 • سایز : 2*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 56
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTE410-G410
 • سایز : 3.5*0*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTSH3459
 • سایز : 2.7*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 56
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTSH2040
 • سایز : 2.5*20*40
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 11
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 13
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTK1136-37
 • سایز : 2.5*7*33 - 3*3*33
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 44 - 37
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 101 - 83
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTK26
 • سایز : 2*7*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 46
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 54
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTE001
 • سایز : 2.5*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 56
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTDA113
 • سایز : 2.6*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT8040
 • سایز : 2.7*8*40
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 27
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 32
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT3002-2
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 37
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 45
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT3002-1
 • سایز : 2.5*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 37
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 45
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT3000-6
 • سایز : 2*7*32
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 34
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT3000-5
 • سایز : 6*11*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 34
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT3000-4
 • سایز : 3*11*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 34
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT3000-3
 • سایز : 20*5.5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHT3000
 • سایز : 2.5*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی