اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAEF122
 • سایز : 2.5*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP127
 • سایز : 6.2*11*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 35
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP16
 • سایز : 2.7*8.5*15
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 68
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 78
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP19
 • سایز : 5.5*2.7*24
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 108
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 154
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP32-1
 • سایز : 5.5*2.7*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 104
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 142
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP33
 • سایز : 2.7*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP59
 • سایز : 2.7*20*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 20
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP137
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 69
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP139-1
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 70
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : AKE126
 • سایز : 3*5*18
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 88
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 111
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KACD22-23
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP137-1
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 70
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNAT10
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAE6995
 • سایز : 26*6.5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR20
 • سایز : 28*7*2.7
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 51
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR35-1
 • سایز : 10*10*5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR4
 • سایز : 20*10*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 50
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR4-1
 • سایز : 10*20*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 50
 • قابلیت سفارش : رندوم