اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHRST10
 • سایز : 3*7*30
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 40
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 48
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHMSH1
 • سایز : 2*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHAD32
 • سایز : 2.5*7*31
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 39
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 46
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHAD31
 • سایز : 2.5*7*31
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 39
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 46
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETKG407-KETKA407
 • سایز : 3*7*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 71
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETKA40711
 • سایز : 3*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 44
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KETKA402
 • سایز : 3*7*27
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 44
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KEP235
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KEK12088
 • سایز : رندوم
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : رندوم
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : رندوم
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR88
 • سایز : 2.5*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR86
 • سایز : 2.5*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR81
 • سایز : 2.5*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR52
 • سایز : 3*20*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 22
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR51
 • سایز : 3*19*19
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 25
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR35
 • سایز : 5*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 82
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAER12
 • سایز : 2.7*6.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 49
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RKM812
 • سایز : 2*5*18
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 90
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 110
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RKM505
 • سایز : 3*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 90
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم
صفحه1 از2