اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : EKA124
 • سایز : 2.7*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAEF122
 • سایز : 2.5*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP127
 • سایز : 6.2*11*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 35
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 40
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP16
 • سایز : 2.7*8.5*15
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 68
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 78
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP19
 • سایز : 5.5*2.7*24
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 108
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 154
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP32-1
 • سایز : 5.5*2.7*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 104
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 142
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP33
 • سایز : 2.7*5.5*26
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 57
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 70
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP59
 • سایز : 2.7*20*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 20
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی