اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST26
 • سایز : 3*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST32
 • سایز : 3*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST32-1
 • سایز : 3*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST829
 • سایز : 3*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GSTR100
 • سایز : 3*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST17
 • سایز : 3*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 80
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST12
 • سایز : 3*7.5*25
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 45
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST115
 • سایز : 3*6*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 68
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 83
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی