اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KPT101
 • سایز : 2*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KPT
 • سایز : 1*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 85
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KPET90
 • سایز : 2*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTJ164
 • سایز : 2*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 91
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : JTS200
 • سایز : 2*4*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 100
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 125
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KDT105
 • سایز : 2*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KEP236
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی